logo

logo

Privacybeleid

 • 1. Algemeen

  In dit Privacybeleid informeert Webshop B.V. (hierna te noemen: ‘Webshop B.V.’) jou over het gebruik van je persoonsgegevens binnen de website van Webshop.nl (hierna te noemen: ‘Webshop.nl’). Wanneer je Webshop.nl gebruikt, vertrouw je ons met je gegevens. Dit Privacybeleid is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat je de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen.

  Webshop.nl is een product zoekmachine. Webshop B.V. verkoopt zelf geen producten maar ontsluit de producten die door anderen te koop worden aangeboden via Webshop.nl. Je kan onze services gebruiken om (product)informatie te zoeken en te delen. Wanneer je gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door een account aan te maken, kunnen we die services nog beter maken, om bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten te laten zien of het delen van inhoud nog sneller en gemakkelijker te maken.

  Als je als bezoeker gebruik maakt van Webshop.nl (bijvoorbeeld door een account aan te maken) (hierna: ‘Gebruiker’) zullen je persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit Privacybeleid. Webshop B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om jou beter van dienst te kunnen zijn, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

  Webshop B.V. vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens via Webshop.nl is Webshop B.V. de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

  Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

  Wanneer je wordt doorverwezen naar een webshop via Webshop.nl, zal eventueel ook de webshop jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende webshop voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

 • 2. Het gebruik van Webshop.nl

  a. Soort persoonsgegevens
  Bij het gebruik van Webshop.nl wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt jouw gebruik van Webshop.nl (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid  van Webshop B.V. kan je lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

  b. Doeleinden van het gebruik
  Webshop B.V. gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  i) Onderzoek van gebruik van Webshop.nl
  Webshop B.V. gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van Webshop.nl voor onderzoek. Doel hiervan is het gebruiksgemak en de dienstverlening van Webshop.nl te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Webshop B.V. gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

  ii) Personalisatie
  Webshop B.V. gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van Webshop.nl ook om jouw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens die je verstrekt op Webshop.nl en gegevens verkregen via jouw Webshop.nl account en/of andere bronnen kan Webshop B.V. deze gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op Webshop.nl worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij jouw interesses. Daarnaast kunnen op Webshop.nl of op andere websites gerichter advertenties getoond worden. Door gebruik te maken van Webshop.nl geef je hier, voor zover nodig, toestemming voor.

  iii) Beveiliging van Webshop.nl
  IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van Webshop.nl te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het “spideren” (doorzoeken) van Webshop.nl als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

 • 3. Het gebruik van persoonsgegevens in je Webshop.nl account

  a. Soort persoonsgegevens
  Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op Webshop.nl kan je een persoonlijk Webshop.nl account aanmaken. Je hebt de mogelijkheid om in te loggen op Webshop.nl met behulp van jouw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, emailadres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die je eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Webshop B.V. vraagt deze gegevens uitsluitend op jouw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in je Webshop.nl account.

  b. Doeleinden van het gebruik
  Webshop B.V. gebruikt de (persoons)gegevens uit jouw Webshop.nl account en de door jou op Webshop.nl verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

  i) Beveiliging van je account
  Jouw inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van jouw account. Als je dit wilt wijzigen kan dat in je account.

  ii) Reviews
  Op Webshop.nl kunnen reviews over webshops geschreven worden. Op het schrijven van een review zijn deze reviewvoorwaarden van toepassing. In verband hiermee zullen we ook persoonsgegevens van je bewaren. Deze reviews kunnen mogelijk gebruikt worden door derden, op basis van de door jou verstrekte gegevens en content.

  iii) Emailmarketing
  Uitsluitend indien je daarom hebt verzocht, gebruikt Webshop B.V. jouw emailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Webshop.nl. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Webshop.nl aangesloten webshops bevatten. Elke marketingemail die je van Webshop.nl ontvangt biedt de mogelijkheid om je af te melden.

  iv) Actie/Prijsvraag
  Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen we ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen we de gegevens van de deelnemers bijhouden en de winnaars aanschrijven.

  v) Personalisatie
  Webshop B.V. gebruikt de gegevens uit jouw Webshop.nl account en de door jou op Webshop.nl verstrekte gegevens ook om jouw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens verkregen uit andere bronnen en door je gebruik van Webshop.nl kan Webshop B.V. een persoonlijk profiel opbouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op Webshop.nl worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij je interesses. Hetzelfde geldt voor marketingberichten van Webshop B.V., indien jij je daarvoor hebt aangemeld. Daarnaast kunnen hierdoor op Webshop.nl of op andere websites gerichter advertenties getoond worden of kan Webshop B.V. jou nieuwsbrieven toesturen die voor jou interessant kunnen zijn. Door gebruik te maken van een Webshop.nl account of door je gegevens elders op Webshop.nl achter te laten geeft je hier, voor zover nodig, toestemming voor.

  vi) Onderzoek
  De gegevens uit je account en de door jou op Webshop.nl verstrekte gegevens kan Webshop B.V. tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om haar producten en diensten te verbeteren of meer inzicht te verkrijgen in de markt. Webshop B.V. gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

 • 4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Webshop B.V. gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Webshop B.V. sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

  Webshop B.V. verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of wanneer je hiervoor zelf toestemming hebt gegeven.

 • 5. Beveiliging en maatregelen

  Webshop B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Webshop B.V. doet dat onder andere door gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers van Webshop.nl. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde partij en worden indien nodig aangevuld of verscherpt. Omdat geen enkel systeem 100% beveiligd kan zijn, kan Webshop B.V. echter de veiligheid van jouw persoonsgegevens helaas niet voor de volle 100% garanderen.

 • 6. Websites van derden

  Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op Webshop.nl en niet op andere websites van derden, waaronder webshops, waarvoor op Webshop.nl een link wordt getoond. Als je via een hyperlink terecht komt op de website van een ander, dan geldt dit Privacybeleid niet voor jouw bezoek aan die website. Webshop B.V. adviseert je het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

 • 7. Controle over je persoonsgegevens

  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je via jouw account hebt ingevoerd in te in te zien, of aan te passen. Dat kan via de instellingen van je Webshop.nl account. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Webshop B.V. behoudt zich het recht voor om hier de wettelijk toegestane vergoeding per aanvraag voor in rekening te brengen. Je hebt tevens de mogelijkheid om ons schriftelijk of per email te verzoeken je persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren. Webshop B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

 • 8. Overgang van overneming

  Bij een eventuele verdere groei en ontwikkeling van Webshop B.V. kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Webshop B.V. jou hierover tijdig via Webshop.nl informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je jouw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Webshop B.V. richten.

 • 9. Wijzigingen

  Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Webshop B.V. te kunnen verwerken, behoudt Webshop B.V. zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Webshop B.V. adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via Webshop.nl of per email bekend worden gemaakt.

 • Vragen?

  Als je vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  Webshop B.V.
  KvK: 66829704
  Postbus 22123
  1302CC Almere

  info@webshop.nl
  088 85 85 580

  Daarnaast heb je het recht om je met klachten inzake onze verwerking van persoonsgegevens te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dit Privacybeleid is aangepast op 18 december 2017.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de nieuwste producten en aanbiedingen van adverteerders op Webshop.nl en schrijf mij in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

 • Inspiratie- en productupdates
 • Exclusieve deals en kortingen
 • Aktie- en sale-aankondigingen

Blijf op de hoogte!

Log in of registreer om je aan te melden voor de Webshop.nl nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de vele voordelen.

newsletter dog image

Registreren

© 2019 Webshop.nl. Alle rechten voorbehouden.